image banner
Cơ cấu tổ chức

I. Thông tin của Lãnh đạo  xã Nâm Nđir

STT

Họ và tên

Chức vụ

Liên hệ

Ảnh

1

Lê Đức Cường

Bí thư Đảng ủy

Điện thoại:0762620586

Email:cuongld.krongno@daknong.gov.vn

 

Anh-tin-bai

2 Nguyễn Thị Hoa Phó bí thư Đảng ủy

Điện thoại:

Email:hoant.xnnd.krongno@daknong.gov.vn

Anh-tin-bai
3 Nguyễn Văn Trang Phó bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND

Điện thoại:0941177447 

Email:trangnv.xnnd.krongno@daknong.gov.vn

Anh-tin-bai
4 Nguyễn Minh Hải Phó chủ tịch UBND  

Điện thoại:0962049116 

Email:hainm.xnnd.krongno@daknong.gov.vn

Anh-tin-bai 

 

2. Văn phòng UBND xã Nâm Nđir

STT

Họ và tên

Chức vụ

Liên hệ

Ảnh

1

Vũ Ngọc Ánh

Công chức

Điện thoại:0941891470

Email: anhvn.krongno@daknong.gov.vn

Anh-tin-bai

 2Nguyễn Thị Ngọc LanCông chức

 Điện thoại:

Email: lanntn.krongno@daknong.gov

 

3. Công an xã Nâm N'Đir

STT

Họ và tên

Chức vụ

Liên hệ

Ảnh

1

Bùi Ngọc Tuân Trưởng công an xã

Điện thoại: 0941563939

Anh-tin-bai

2 Võ Văn Bắc Phó trưởng công an Điện thoại: 0982382727 Anh-tin-bai
3 Hồ Xuân Quyền Phó trưởng công an Điện thoại: 0911072829 Anh-tin-bai

 

4. Ban chỉ huy Quân sự xã Nâm Nđir

STT

Họ và tên

Chức vụ

Liên hệ

Ảnh

1

Thái Bá Cần

Chỉ huy trưởng

Điện thoại: 0979464659

Anh-tin-bai

2 Đặng Văn Tài Phó chỉ huy trưởng Điện thoại: 0978900753 Anh-tin-bai
3 Lê Văn Hiếu Phó chỉ huy trưởng Điện thoại:  Anh-tin-bai

 

5. Ủy Ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Nâm Nđir

5.1. Tổ chức bộ máy:

STT Họ và tên Chức vụ Số điện thoại Ảnh đại diện
1 Phan Văn Du UVBTV, Chủ tịch UBMTTQVN 0397803365 Anh-tin-bai
2 Lý Thị Hiền Phó Chủ tịch UBMTTQVN 0963264660 Anh-tin-bai

5.2. Vị trí, chức năng, nhiệm vụ của cơ quan:

          5.2.1. Vị trí:

          Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam là cơ sở chính trị của chính quyền nhân dân. Mặt trận phát huy truyền thống đoàn kết toàn dân, tăng cường sự nhất trí về chính trị và tinh thần trong nhân dân, tham gia xây dựng và củng cố chính quyền nhân dân, cùng Nhà nước chăm lo và bảo vệ lợi ích chính đáng của nhân dân, động viên nhân dân thực hiện quyền làm chủ, nghiêm chỉnh thi hành Hiến pháp và pháp luật, giám sát hoạt động của cơ quan Nhà nước, đại biểu dân cử và cán bộ, viên chức Nhà nước.

          5.2.2. Chức năng, nhiệm vụ:

          - Chức năng: Mặt trận Tổ quốc Việt Nam là  tập hợp, đoàn kết rộng rãi các tầng lớp nhân dân; thực hiện dân chủ xã hội chủ nghĩa, tăng cường đồng thuận trong xã hội; đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân.

          - Nhiệm vụ: Mặt trận Tổ quốc Việt Nam là tuyên truyền, vận động nhân dân xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, phát huy quyền làm chủ, thực hiện đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước; xây dựng Đảng, chính quyền nhân dân; giám sát và phản biện xã hội; tập hợp ý kiến, kiến nghị của nhân dân để phản ánh, kiến nghị với Đảng và Nhà nước; thực hiện và mở rộng hoạt động đối ngoại nhân dân, góp phần phát triển tình hữu nghị, hợp tác giữa nhân dân Việt Nam với nhân dân các nước.

6.  Hội Liên hiệp phụ nữ xã

6.1. Tổ chức bộ máy

STT Họ và tên Chức vụ Số điện thoại Ảnh đại diện
1 Hoàng Thị Huệ Chủ tịch Hội LHPN 0978834733 Anh-tin-bai
2 Lý Thị Đào Phó Chủ tịch Hội LHPN 0989722902 Anh-tin-bai

6.2 Chức năng:

- Đại diện chăm lo, bảo vệ quyền,lợi ích hợp pháp, chính đáng của các tầng lớp phụ nữ, tham gia xây dựng Đảng, tham gia quản lý Nhà nước.

- Đoàn kết, vận động phụ nữ thực hiện đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, vận động xã hội thực hiện bình đẳng giới.

6.3. Nhiệm vụ:

-  Tuyên truyền, giáo dục chính trị, tư tưởng, lý tưởng các mạng, phẩm chất đạo đức, lối sống, đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

- Vận động các tầng lớp phụ nữ chủ động, tích cực thực hiện đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, tham gia xây dựng Đảng, Nhà nước, phát triển kinh tế - xã hội và bảo vệ Tổ quốc; vận động, hỗ trợ phụ nữ nâng cao năng lực, trình độ, xây dựng gia đình hạnh phúc; chăm lo cải thiện đời sống vật chất, tinh thần của phụ nữ.

- Tham mưu đề xuất, tham gia xây dựng, phản biện xã hội và giám sát việc thực hiện đường lối chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước có liên quan đến quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của phụ nữ, gia đình và trẻ em.

- Xây dựng, phát triển tổ chức Hội vững mạnh.

- Đoàn kết, hợp tác với phụ nữ các nước, các tổ chức, cá nhân tiến bộ trong khu vực và thế giới vì bình đẳng, phát triển và hòa bình.

7.Hội Nông dân xã

7.1 Tổ chức bộ máy

STT Họ và tên Chức vụ Số điện thoại Ảnh đại diện
1 Đặng Văn Hiếu Chủ tịch Hội Nông dân 0975344616 Anh-tin-bai
2 Vũ Văn Phong Phó Chủ tịch Hội Nông dân xã 0977193048 Anh-tin-bai

7.2 Chức năng, nhiệm vụ chính

Tập hợp, vận động, giáo dục hội viên, nông dân phát huy quyền làm chủ, tích cực học tập nâng cao trình độ, năng lực về mọi mặt; đại diện giai cấp nông dân tham gia xây dựng Đảng, Nhà nước và khối đại đoàn kết toàn dân tộc; chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng, hợp pháp của nông dân; tổ chức các hoạt động dịch vụ, tư vấn, hỗ trợ nông dân trong sản xuất, kinh doanh và đời sống; Tuyên truyền, vận động cán bộ, hội viên, nông dân hiểu và tích cực thực hiện đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; nghị quyết, chỉ thị của Hội. Khơi dậy và phát huy truyền thống yêu nước, ý chí cách mạng, tinh thần tự lực, tự cường, lao động sáng tạo của nông dân.

8. Đoàn thanh niên 

8.1 Cơ cấu tổ chức

STT Họ và tên Chức vụ Số điện thoại Ảnh đại diện
1 Lý Văn Chiến Bí thư 0398292680 Anh-tin-bai
2 Lê Thị Thảo Phó bí thư Anh-tin-bai

8.2  Chức năng.

- Đại diện, bảo vệ quyền bình đẳng, dân chủ, lợi ích hợp pháp và chính đáng của Đoàn viên thanh niên, tham gia xây dựng Đảng, tham gia quản lý Nhà nước;

- Đoàn kết, tập hợp, tuyên truyền, giáo dục, vận động, tổ chức hướng dẫn Đoàn viên thanh niên và thiếu niên nhi đồng thực hiện chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, góp phần xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

-  Phụ trách Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh, hướng dẫn thiếu nhi làm theo 5 điều Bác Hồ dạy và phấn đấu trở thành đoàn viên Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, người công dân tốt của đất nước.

8.3. Nhiệm vụ.

- Tuyên truyền, vận động, giáo dục Đoàn viên thanh niên và thiếu niên nhi đồng giữ gìn, phát huy phẩm chất đạo đức, truyền thống tốt đẹp của dân tộc; tổ chức, tạo điều kiện để Đoàn viên thanh niên và thiếu niên nhi đồng nâng cao nhận thức, trình độ, năng lực về mọi mặt, tích cực thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng.

- Tham mưu, đề xuất với Đảng ủy - HĐND - UBND xã về xây dựng quy chế, chính sách bảo vệ quyền lợi cho Đoàn viên thanh niên và thiếu niên nhi đồng.

- Tập hợp các tầng lớp thanh niên, phát triển đoàn viên, xây dựng tổ chức Đoàn vững mạnh; nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ Đoàn đáp ứng yêu cầu thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước.

9. Hội Cựu Chiến binh

9.1 Cơ cấu tổ chức

STT Họ và tên Chức vụ Số điện thoại Ảnh đại diện
1 Nguyễn Đức Hậu Chủ tịch Hội Cựu chiến binh xã 0987820558 Anh-tin-bai
2 Trần Văn Cương Phó Chủ tịch Hội Cựu chiến binh xã Anh-tin-bai

9.2 Chức năng, nhiệm vụ

Hội Cựu Chiến binh là một tổ chức Chính trị - Xã hội với nhiệm vụ:

         - Tập hợp các Cựu chiến binh Quân đội nhân dân Việt Nam, tiếp tục phát huy bản chất truyền thống của “Bộ độ Cụ Hồ” bảo vệ Đảng, bảo vệ chính quyền.

       - Đoàn kết giúp nhau làm kinh tế gia đình, xóa đói giảm nghèo, làm giàu hợp pháp, tuyên truyền vận động hội viên tích cực tham gia nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Tuyên truyền hội viên tích cực tham gia công tác Quốc phòng - An ninh…

        - Tham gia các phong trào an sinh xã hội, đẩy mạnh các hoạt động phối hợp với Đoàn thanh niên, góp phần giáo dục truyền thống cách mạng cho thế hệ trẻ.

        - Hoạt động đối ngoại Nhân dân

        - Xây dựng Hội trong sạch vững mạnh

10. Công đoàn xã

10.1 Cơ cấu tổ chức

STT Họ và tên Chức vụ Số điện thoại Ảnh đại diện
1 Phan Văn Du Chủ tịch công đoàn xã 0397803365 Anh-tin-bai
2 Phạm Thế Khanh Phó chủ tịch công đoàn 0915819293 Anh-tin-bai

10.2 Chức năng, nhiệm vụ

Chức năng, nhiệm vụ: Được quy định tại Điều lệ Công đoàn và Luật Công đoàn như sau:

- Tuyên truyền, vận động, tập hợp đoàn kết CNVCLĐ thực hiện đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, Nghị quyết Đại hội công đoàn các cấp góp phần xây dựng giai cấp công nhân vững mạnh.

- Đại diện bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng cho CNVCLĐ, tích cực tham gia các hoạt động xã hội nhân đạo, từ thiện .

- Tham gia quản lý nhà nước và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở

- Tổ chức các phong trào thi đua yêu nước, góp phần đẩy mạnh phát triển kinh tế – xã hội, thực hiện công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp nông thôn.

Lịch làm việc
Thống kê truy cập
  • Đang online: 0
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tất cả: 1
Đăng nhập
image banner
ipv6 ready